Sheng Qi Catalogue
Sheng Qi
Selected Books
Du, Huang, Wang Ming'an and Hou Hanru.  Madness, Appropriation: Sheng Qi's body and other things.  Beijing, China. 2004.