Sheng Qi Catalogue
Sheng Qi
Selected Catalogues
Qi, Sheng; Francesca Jordan, Meng Fan, translaters.  Sheng Qi: Confidential.  F2 Gallery. Beijing, China. 2005.
History in black and red.  Redgate gallery. Beijing, China. 2007.
History in black and red.  DF2 Gallery. Los Angeles, California. 2008.
Sheng Qi.  Galerie Bork. Copenhagen, Denmark. 2009.