Back
The Ebisu crew (l. to r.): Satoru Shiraki, Yoshiyuki Shiina, Michiyo Kamata, Atsushi Kashiwagi and Daisuke Miyatsu.