Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 2519
10 x 13 5/8 in.