Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 2847
17 1/8 x 20 1/8 in.