Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 1712
5 x 4 1/4 in.