Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 2106
10 3/4 x 80 3/4 in.