Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 3074
19 x 20 1/8 in.