Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 2740
13 5/8 x 16 1/2 in.