Back  
 

Mike Bidlo
Fountain no. 2679
11 1/8 x 14 in.