Back  
 

White stone "Eye idol"
Northern Mesopotamia
(Tell Brak)

4th millennium