Back

Takashi Murakami
Miss KO2
1998
at Marianne Boesky