Back  
 

Blade (zhang)
Xia or Shang period
ca. 2200-1100 BCE