Back  
 

(l. to r.)
Olitski, Pink Shush, 1965;
Caro, Flute, 1972;
Olitski, Demikovsky Green, 1952