BackOlga Rozanova
Untitled (Green Stripe),
1917-18
Rostovo-Yaroslavskij
Arkhitekturno-Khuduzhestvennyi Muzej, Yaroslavskij, Russia