Back  
 

Machiko Edmondson, Reason, 2004, at the Apartment