Back  
 

Jean-Antoine Houdon
Thomas Jefferson (1743-1826)
1789
white marble on white marble base
56.5 x 48 cm
Museum of Fine Arts, Boston, George Nixon Black Fund 34.129