SHANE BRADFORD: SUMP

SHANE BRADFORD: SUMP

Copenhagen, Denmark Friday, February 10, 2012Saturday, March 10, 2012


Copenhagen, Denmark
Friday, February 10, 2012Saturday, March 10, 2012

Please scroll down for English version

SUMP
En soloudstilling af Shane Bradford
FERNISERING FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012. FRA 17.00 - 22.00
UDSTILLINGSPERIODE: 11. FEBRUAR – 10. MARTS 2012.

SUMP
“From the grey damp filthiness of ages
White gold and pearls stolen from the sea
Lingered upon the pools that stand in drains
Over and over and over and over
Like a monkey with a miniature cymbal
The joy of repetition really is in you
Thereʼs no need to sell your soul
Heʼs already in you
Once more to the breach my friends, once more!
Kneel before the grave – a brave son
Why am I soft in the middle?

by Shane Bradford 2012

I SUMP henter Shane Bradford fra pølen af forførende kulturhistorie, som diskret har samlet sig på det bløde tæppe, som udgør det moderne liv. Med anklerne i kreativ nyskabelse, der udgør det for kulturel arv, underkaster Bradford nye objekter og informationer præcise formuleringer af/om proces og orden. Disse materielle og konceptuelle forhandlinger (for eksempel Bradfords kendte ”dyppe”-proces) er en måde at teste sindets fraktale virkelighed på, samt menneskehedens kaos versus illusionen om samfund og selv.

Bevidst om den tiltagende indflydelse af kontekst på mening, er påvirkningen af tid foregrebet og indregnet. Dem temporære status af værket og udstillingen er erkendt og indflettet, imens mesterlig myndighed er suspenderet til fordel for en oprigtig beskrivelse af situationen. At flette ideer sammen fra et mylder af tanketråde og praksis, der synes at kunne koagulere, er den nutidige gnomons holistiske arbejde. Forskellige tankesæt og retninger krydser hinanden, i det man i Voodoo kultur kalder Kalfou…skillevejen. Hvilken retning, du tager, er mindre vigtig end selve bevægelsen.

SUMP udgør en villig manifestation af argumenter og aktioner (antydninger og påstande) og koncessioner til den noble form af det begreb, som er kendt som kunst.

SUMP er Shane Bradfords (Engelsk, født 1971) anden udstilling på V1 Gallery. Bradford har fornyligt haft solo udstillinger i London og München. I 2007 modtog han Celeste Art Prize.

______________________________________________________________

SUMP
A solo exhibition by Shane Bradford
OPENING: FRIDAY FEBRUARY 10. 2012. TIME: 17.00 - 22.00
EXHIBITION PERIOD: FEBRUARY 11 – MARCH 10. 2012.

SUMP
“From the grey damp filthiness of ages
White gold and pearls stolen from the sea
Lingered upon the pools that stand in drains
Over and over and over and over
Like a monkey with a miniature cymbal
The joy of repetition really is in you
Thereʼs no need to sell your soul
Heʼs already in you
Once more to the breach my friends, once more!
Kneel before the grave – a brave son
Why am I soft in the middle?”

by Shane Bradford 2012

With SUMP Shane Bradford draws from the luscious puddle of cultural history that has been collected discreetly on the plush carpet of modern life. Up to the ankles in the creative novelty that amounts to a cultural inheritance, Bradford subjects the riot of new objects and information to precise formulations of process and order. These material and conceptual interrogations (the notorious ʻdippingʼ process for example) are a means of testing the fractal reality of the mind and the chaos of humanity against the illusion of society and self.

Conscious of the increasing affect of context on the meaning of things, the influence of Time is preempted and accounted for. The temporal status of the work and the exhibition is acknowledged and interwoven, while the boast of masterly authority is graciously suspended in favour of a more candid description of our situation as it stands. Braiding ideas together from myriad strands of thought and practice that seem to congeal at certain points is the holistic work of the contemporary gnomon. Different schools of thought cross one another in what Voodoo culture calls the Kalfou…the crossroads. Which fork you take is less important than the fact of the action itself - of moving.

SUMP constitutes a willing manifestation of arguments and actions (ʻhints and allegationsʼ) and concessions to the noble form of what is known as (ʻParklifeʼ) ART.

SUMP is Shane Bradfordʼs (UK, born 1971) second exhibition at V1 Gallery. Bradford has recently shown in London and Munich. He was awarded the Celeste Art Prize in 2007.