Prints from famous artists

Prints from famous artists

no title

No title, 2010

new day kaikai kiki

New Day KaiKai KiKi, 2011

new day

New Day, 2011

new day dob

New Day DOB, 2011

bbg

BBG, 2008

madame

Madame, 2010

Saturday, December 24, 2011Sunday, January 22, 2012


Beijing, China

Artists: Wu Guanzhong, Wang Yidong, Ding Yi,Takashi Murakami, Ji Dachun, Liu Ye, Yin Zhaoyang, Zhou Tiehai, Zhang Kai