MARTIN ASBAEK GALLERY

Jonathan Callan: Prospero (Martin Asbaek Gallery)

Jonathan Callan: Prospero (Martin Asbaek Gallery)

Copenhagen, Denmark Friday, November 30, 2012Saturday, December 22, 2012


Copenhagen, Denmark
Friday, November 30, 2012Saturday, December 22, 2012

(Please scroll down for English version)

Jonathan Callan: Prospero
30. november - 22. december 2012

Fernisering fredag den 30. november, kl. 17-19

Prospero referer til karakteren i Shakespeares stykke The Tempest, her tryllebindes han af sine egne bøger. Og tryllebundet bliver man også, når den engelske kunstner Jonathans Callans nye værker i Martin Asbæk Gallery opleves. Gennemgående for værkerne er brugen af bøger og papir som et skulpturelt medie. I en række af værkerne skruer, limer og ruller Callan bøger sammen, så de danner en stor massiv masse. Nogle overhældt med en form for plast, så de nærmest fornemmes som marmor skulpturer. Andre står som gigantiske vægobjekter bestående af MDF plader perforeret af sammenrullede bøger.

Callan arbejder stramt konceptuelt. Han er stærkt inspireret af den britiske litteraturhistorie og betragter bogens trykte ord som et filter mod verden. I sine værker gør han brug af sider fra bøger, fundet i antikvariske forhandlere, loppemarkeder og gamle gemmer.

Navnlig i værket Island, bestående af tyve værker præsenteret i et stort kvadrat, arbejder Callan med enkelte sider fra flere forskellige bøger, der alle viser tegninger af en ø, hvor den omkringliggende fortælling er visket bort med sandpapir. Det overskydende støv genbruges til at male øens skygge, så den synes at svæve på det ellers blanke papir.

Jonathan Callan er repræsenteret i en række private samlinger i Europa, USA, Korea og Japan samt offentlige samlinger; herunder bør nævnes The Museum of Modern Art, New York, USA, The British Museum UK, Progressive Art Collection Ohio, USA m.fl. Trods utallige udstillinger bag sig er dette kunstnerens første soloudstilling i Danmark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jonathan Callan: Prospero
30 November – 22 December 2012

Opening, Friday 30 November, 5 - 7 pm

Prospero refers to the title role of Shakespeare’s play The Tempest, a magician spellbound by his own books. And spellbound is indeed what you are by the English artist Jonathan Callan’s new works at Martin Asbæk Gallery. A recurring feature of the works is the use of books and paper as a sculptural medium. In a number of the works Callan screws, glues and rolls books together so they form a large, solid mass. Some have a kind of plastic poured over them so they are experienced rather like marble sculptures. Others stand as gigantic wall objects consisting of MDF sheets perforated by rolled-up books.

Callan works in a strictly conceptual way. He is greatly inspired by the history of British literature and considers the printed words of the book to be a filter against the world. In his works he makes use of pages from books found in second-hand bookshops, flea markets and old storage shelves.

Particularly in the work Island, consisting of twenty works presented in a large square, Callan works with single pages from several books, all showing drawings of an island, where the surrounding narrative has been ground away with sandpaper. The dust from the process has been re-used to paint the shadow of the island. so that it seems to float on the otherwise blank paper.

Jonathan Callan is represented in a number of private collections in Europe, the USA, Korea and Japan, and in public collections including The Museum of Modern Art, New York, USA; The British Museum, UK; Progressive Art Collection Ohio, USA. Despite innumerable exhibitions, this is the artist’s first solo exhibition in Denmark.