Art Beatus Home Artists Exhibitions Art Fairs Inventory Gallery InfoArt Beatus

Mimi Chen Ting 'STRANDS' (Vancouver)   Apr 11 - Jun 6, 2014
Selected Artists
Ban Wei Matsushita Hiroe Liu Xuejun Sang Won Sung
Vincent Breed Stephanie Ho Luo Brothers Alex Shou
Pauline Chan Sean Justice Ma Yanling Lo Shyh-Charng
Chen Jianguo Ross C. Kelly Mimi Chen Ting Ramón Singley
Chen Jie Yasutaka Kitamura Nengtao Wang Toru Sugita
Katie Cheung Li Yibing Toni Onley Suo Yutong
Feng Xue Min Li You Park KyungSun Yuichi Takasaka
Gao Zengli Liang Quan
   MORE MORE 

artnet—The Art World Online. ©2014 Artnet Worldwide Corporation. All rights reserved. artnet® is a registered trademark of Artnet Worldwide Corporation, New York, NY, USA.