Mihoko Ogaki: Star tales - white floating

Mihoko Ogaki: Star tales - white floating

star tales - white myths by mihoko ogaki

Mihoko Ogaki

Star tales - white myths, 2012

Price on Request

Friday, November 30, 2012Saturday, January 26, 2013


Düsseldorf, Germany

Mihoko Ogaki
Star tales - white floating

November 30, 2012 - Januar 26, 2013
Opening reception: Friday, November 30, 2012, 7 - 9:30 pm