Sylvio Tabet: Suspended Reality (Beirut)

Sylvio Tabet: Suspended Reality (Beirut)

Munich, Germany Wednesday, November 7, 2012Friday, December 7, 2012


Munich, Germany
Wednesday, November 7, 2012Friday, December 7, 2012

Sylvio Tabet
Suspended Reality

November 7 - December 7, 2012
Opening: Wednesday, November 7, 2012 from 6 pm to 9 pm