Beautiful Asset Art Project (Beijing)

SCOPE Miami Beach 2013

SCOPE Miami Beach 2013

Beijing, China Monday, December 2, 2013Sunday, December 8, 2013


Beijing, China
Monday, December 2, 2013Sunday, December 8, 2013

Beautiful Asset Art Project (Beijing) invites you to our booth C13 at SCOPE Miami Beach 2013.

We are proud to present the works of Zhou Xin, Wu Jianan, Tao Na, Yang Xun, Li Hua, Huang Hankang, Yin Dingcai, Zhang Yu, Li Xiangqun, Yan Bo, Kong Liang, He Jinwei.

Venue:1000 Ocean Drive (at 10th St.),Miami Beach,FL, 33139,USA

Opening Day:2nd Dec. 2013 5pm-8pm

Fair Timetable:3rd – 8th Dec. 2013 11am-8pm