Wang Zhongjie

Wang Zhongjie

Shanghai, China Friday, December 8, 2006Monday, January 8, 2007


Shanghai, China
Friday, December 8, 2006Monday, January 8, 2007

opening: 5:00 - 8:00pm , 8 dec.
aura gallery shanghai