Sep 8, 2014

Lu Xiaoyi: The Abandoned City

Jul 7, 2014

Luo Quanmu, Yin Zhaoyang, Zhao Gang

Jul 7, 2014

Solo exhibitions by Wang Yabin / Li Tao / Wu Xuelian

May 26, 2014

Tan Jun: Floating Dust

May 5, 2014

Xuan Pin (Taipei)