Anhui Dongyi Auction Co., Ltd.


  

Anhui Dongyi Auction Co., Ltd.
169 Zhao Nan Road, Dong Yi Financial Plaza
Unit B, 3010
Hefei, Anhui 230000 China
Telephone: +86 551 62668005