Huizhou Tai De Auction Co., Ltd.


  

Huizhou Tai De Auction Co., Ltd.
Mai Di Nan Shan Zhuang, Huicheng District
Building G, Room 301
Huizhou, Guangdong 516000 China
Telephone: +86 752 2278803
Fax: +86 752 2526777