Jia Xin Cheng Zhengzhou Auction Ltd.


  

Jia Xin Cheng Zhengzhou Auction Ltd.
ShangWuNeiHuan Road, ZhengDongXinQu District
Building No. 24, Unit 3, 903
Zhengzhou,  450046 China
Telephone: +86 371 66765678
Fax: +86 371 55625588

www.jxcpm.com