Beijing Jiashengxuande International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Jiashengxuande International Auction Co., Ltd.
39 Huawei Road, Chaoyang District
HongShanJiaYuan, Building No. 314, Room 1601
Beijing,  100021 China
Telephone: +86 10 57250290
Fax: +86 10 67049827