Guangxi Zhengchui Auction Co., Ltd.


  

Guangxi Zhengchui Auction Co., Ltd.
63 Jinhu Road, Jinyuan CBD Tower
21 Floor, Unit C, Room 2140
Nanning, Guangxi 530022 China
Telephone: +86 771 5507960

www.zcpm.net