Shanghai Shengong Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Shengong Auction Co., Ltd.
528 Jinhui Road
Hong Qiao Antique City, 2 Floor, B310
Shanghai,  201103 China
Telephone: +86 21 64063628