Zhong Rong Ding Li Auction Co., Ltd.


  

Zhong Rong Ding Li Auction Co., Ltd.
4 Zhengyi Road, Dongcheng District
Beijing,  100006 China
Telephone: +86 10 8519 8773
Fax: +86 10 8519 8776