Jiangsu Shengde Auction Co., Ltd.


  

Jiangsu Shengde Auction Co., Ltd.
Wan Da Plaza, Unit A, 8/F
102 Jiang Dong Zhong Road
Nanjing, Jiangsu 210019 China
Telephone: +86 25 8656 2367
Fax: +86 25 8656 2796