Xiamen Xinhe Art Auction Co., Ltd.


  

Xiamen Xinhe Art Auction Co., Ltd.
Xin He Art Center
Bai Lu Zhou Park, Hu Bing Zhong Road
Xiamen, Fujian 361004 China
Telephone: +86 59 2598 0991
Fax: +86 59 2598 0991