Beijing Zhong Xin Fang Cheng International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Zhong Xin Fang Cheng International Auction Co., Ltd.
Hong Shan Jia Yuan, Building No. 4
39 Hua Wei Nan Road, Chaoyang District
Beijing,  100026 China
Telephone: +86 010 5773 1190

www.zxfcheng.net