Beijing Randong International Auction Co., Ltd.


  

Beijing Randong International Auction Co., Ltd.
Building No. 8, 2103
93 Jian Guo Road, Chaoyang District
Beijing,  100022 China
Telephone: +86 10 5960 3306
Fax: +86 10 5960 3650