Shandong Jinshi Auction Co., Ltd.


  

Shandong Jinshi Auction Co., Ltd.
8 Qinling Road, Laoshan District
Qingdao Jin Shi Guan
Qingdao,  266100 China
Telephone: +86 532 5897 8988
Fax: +86 532 8897 7999

www.jinshiguan.com