Sichuan Provincial Shouerdi Auction Co., Ltd.


  

Sichuan Provincial Shouerdi Auction Co., Ltd.
69 Tian Fu San Street, Tian Fu Avenue, Gao Xin District
Xin Xi Wang International, Unit B, Room 2406
Chengdu, Sichuan 610041 China
Telephone: +86 28 6506 1938
Fax: +86 28 8625 8669

www.sedpm.cn