Anhui Shida Auction Co., Ltd.


  

Anhui Shida Auction Co., Ltd.
299 South Ma An Shan Road, Bao He District
Ding Sheng Shi Dai Plaza, Building No. 7, 805
Hefei, Anhui 230001 China
Telephone: +86 551 6288 0118 * 608
Fax: +86 55 1348 6228