Anhui Jiaxuan Auction Co., Ltd.


  

Anhui Jiaxuan Auction Co., Ltd.
Hao Zhou Road, Lu Yang District
Tian Qing Building, Room 1506
Hefei, Anhui, China
Telephone: +86 55 1561 7891
Fax: +86 55 1561 7891

www.v1pm.com