China Unites International Auction Center Co., Ltd.


  

China Unites International Auction Center Co., Ltd.
11 Ma Lian Dao Raod, Xuan Wu District
Yi Shang Building, Room 1323
Beijing, China
Telephone: +86 10 6334 2985
Fax: +86 10 6334 2985

www.zlgjpm.com/show.shtml