Shanghai Huabid Auction


  

Shanghai Huabid Auction
10/F, Ya Tai Corporate Building
333 Zhao Jia Bang Road, Xuhui District
Shanghai,  200032 China
Telephone: +86 21 5467 0188
Fax: +86 21 5467 0177

www.huabid.com