Shenzhen International WenBoHui Auction Co., Ltd.


  

Shenzhen International WenBoHui Auction Co., Ltd.
4/F, Shang Bao Building
Shang Bao Road, Fu Tian District
Shenzhen, Guangdong,  518034 China
Telephone: +86 755 8289 1700
Fax: +86 755 8346 1910

www.wbhpm.com