Fujian Dingxin Auction Co., Ltd.


  

Fujian Dingxin Auction Co., Ltd.
878 Xia He Road, Tie Dao Building
24/F, Unit A, B
Xiamen, Fujian, China
Telephone: +86 133 7592 4827
Fax: +86 59 2229 1222

www.dx51.com