Henan Houming Auction Co., Ltd.


  

Henan Houming Auction Co., Ltd.
Room 2502, Unit 2, Building #23, Hai Yi Ming Men
Jiu Ru Road, Shang Wu Nei Huan, Zheng Dong Xin District
Zhengzhou, Hunan 450000 China
Telephone: +86 371 6810 3768
Fax: +86 371 6810 3768