Shanghai Yuan Heng Li Zhen Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Yuan Heng Li Zhen Auction Co., Ltd.
Room A1 - F1, No. 20
295 Xianxia Road, Changning District
Shanghai,  200050 China
Telephone: +86 21 5206 9175
Fax: +86 21 5206 9175