Xiamen Dingjia Auction Co., Ltd.


  

Xiamen Dingjia Auction Co., Ltd.
205 Jin Shang Road, Hu Li, Xiamen
Room 6A
Xiamen, Fujian 361009 China
Telephone: +86 59 2552 1992
Fax: +86 59 2552 1672

www.xmdjauction.com