Shanghai Hongda Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Hongda Auction Co., Ltd.
8/F, Nan Chuan Building
681 Si Chuan Zhong Road
Shanghai,  210001 China
Telephone: +86 021 5307 1335