Shanghai Zhongfu Auction Co., Ltd.


  

Shanghai Zhongfu Auction Co., Ltd.
542 Fu Zhou Road, Huangpu District
Shanghai,  200001 China
Telephone: +86 21 3331 7628
Fax: +86 21 3331 7628

www.zhongfuauction.com